Check out what is happening with us!

TERMS & CONDITIONS

korzystania z biletów i karnetów zbliżeniowych na urządzenia wyciągowe COS-OPO w Szczyrku oraz SON S.A.

Korzystanie z wyciągów narciarskich Centralnego Ośrodka Sportu w Szczyrku oraz Szczyrkowskiego Ośrodka Narciarskiego S.A. (zwanych dalej Ośrodkami) możliwe jest tylko i wyłącznie poprzez zakup karnetu w postaci elektronicznej karty zbliżeniowej lub biletu z kodem kreskowym. Weryfikacja uprawnień następuje poprzez bramki wejściowe znajdujące się przy dolnych i górnych peronach urządzeń wyciągowych. Zakup karnetu jest jednoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją postanowieniami niniejszego regulaminu. 


I. Postanowienia ogólne 

 1. Ośrodki prowadzą sprzedaż biletów w formie papierowej (bez kaucji – dotyczy COS-OPO w Szczyrku) oraz w formie karnetów (zbliżeniowo z kaucją). 
 2. Bilety i karnety mogą być punktowe lub czasowe. 
 3. Na karnet punktowy można doładować  dowolną ilość punktów. Każde z urządzeń wyciągowych posiada swoją własną taryfę, wyszczególnioną w cenniku, przy czym 1 pkt. = 1 zł. 
 4. Dla  grup  zorganizowanych (min. 20 osób) przysługuje  zniżka  na  karnety  terminowe  w wysokości  10%.  Podstawą do udzielenia  zniżki  jest okazanie dokumentu potwierdzającego grupę zorganizowaną oraz dokonanie jednorazowego zakupu ulgowych karnetów. 
 5. Dzieci w wieku do lat 5 korzystają z wyciągów bezpłatnie, pod warunkiem, że korzystanie z usług  odbywa  się  pod  opieką  osoby  dorosłej  (maksymalnie 2 dzieci pod opieką 1 osoby dorosłej). 
 6. Dzieci w wieku od 5 do 12 lat są uprawnione do zakupu  karnetu  ulgowego  na podstawie okazanego w momencie zakupu dokumentu potwierdzającego wiek.  
 7. Bilet i karnet czasowy uprawnia do korzystania z urządzeń wyciągowych tylko jednej osoby.
  Uprawnienia na karnecie lub bilecie terminowym są nie przenośne – użytkownikiem karnetu terminowego może być tylko i wyłącznie osoba, która posłużyła się karnetem w momencie pierwszego przejścia przez bramkę.
 8. Dla poszczególnych urządzeń wyciągowych w Ośrodkach są blokady czasowe dla biletów i karnetów promocyjnych z wyjątkiem  biletów  punktowych, uniemożliwiające korzystanie  z karnetu więcej niż jednej osoby.  
 9. Bilet i karnet czasowy ważny jest na okres lub termin, na który został wykupiony, przy czym czas rozpoczęcia odliczania terminu, to pierwsze użycia karnetu lub biletu na którymkolwiek czytniku w Ośrodkach.
  Bilety promocyjne 3, 4 i 8 godzinne ważne są tylko w trakcie jednego dnia, nie zależnie od czasu pierwszego użycia danego biletu. 
 10. W przypadku przestoju wszystkich urządzeń wyciągowych dłuższego niż 1 godzina, Klientowi przysługuje zwrot niewykorzystanej części karnetu/biletu na podstawie paragonu zakupu. 
 11. Za karnet pobierana  jest kaucja w wysokości  10 zł. Kaucję za karnet można otrzymać  po zwrocie karnetu w kasach Ośrodków, do końca sezonu tj. 20 kwietnia.  
 12. Wejście na teren Ośrodków, a także posługiwanie się biletem lub karnetem jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją  z  niniejszego  regulaminu oraz innymi regulaminami obowiązującymi na terenie Ośrodków. 
 13. W  przypadku  karnetu  z  zakupionymi  punktami  (karnetów  punktowych),  czytnik  bramki przejścia  na  kolej  lub  wyciąg  (zwanej  w  dalszej części  regulaminu  –  bramką)  rejestruje przejście  i odejmuje  wynikającą  z  cennika  ilość  punktów  od  punktów  znajdujących  się  na karnecie punktowym. 
 14. Niewykorzystane  punkty  podlegają  zwrotowi  w  kasach ośrodka  do  końca  sezonu  tj.  do  20 kwietnia za wyjątkiem punktów promocyjnych. Po upływie w/w okresu punkty ulegają kasacji. 
 15. Za sezon uważa się okres od 01 grudnia do 20 kwietnia następnego roku. 

II.  KORZYSTANIE Z BRAMEK

 1. Karnet  należy  włożyć  do  kieszeni  umiejscowionej  po lewej  stronie  ubioru,  w  zasięgu  anteny bramki. 
 2. Przedmioty   mogące   zakłócać   odczyt   karnetu,   (np.   telefony   komórkowe,   kluczyki samochodowe, karty płatnicze i kredytowe i.t.p.) należy umieścić po prawej stronie ubioru. 
 3. W   czasie   korzystania   z   bramek   należy   posiadać   przy sobie   tylko   jeden   karnet.  Ośrodki nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje wynikające  z nieprzestrzegania tego nakazu.   
 4. W polu oddziaływania anteny bramki należy pozostać, aż do momentu, kiedy czytnik odejmie odpowiednią ilość punktów lub potwierdzi termin obowiązywania uprawnień.   
 5. Potwierdzenie  uprawnienia  do  przejścia  przez  bramkę  i  odczytania  karnetu  zostanie zasygnalizowane  odpowiednim  komunikatem  na  wyświetlaczu  czytnika  i  zapaleniem  się zielonego światła na obudowie bramki. 
 6. Zapalenie  się  czerwonego  światła  sygnalizacyjnego  na  obudowie  bramki  oznacza  zakaz przejścia przez bramkę. 
 7. Po  przejściu  przez  bramkę  na  podstawie  karty  terminowej,  automatycznie  uruchamia  się czasowa blokada karty, uniemożliwiająca korzystanie z tej samej karty innym osobom.  
 8. Prosimy  o  zwracanie  uwagi  na  sygnały  dźwiękowe  i  komunikaty  wyświetlane  na  ekranie czytnika bramki. 
 9. Kontrola  video.  Funkcjonujący  w  Ośrodkach  elektroniczny  system  karnetów  weryfikuje użytkowników  posługujących  się  karnetami  terminowymi.  W  trakcie  przejść przez  bramki rejestrowane są zdjęcia użytkownika powiązanego z danym karnetem. Zdjęcia przechowywane  są  do  7  dni  od  daty upłynięcia terminu ważności  karnetu. Zakup i posługiwanie się kartą jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i rejestrowanie wizerunku do celów kontrolnych.  
 10. W  przypadku  nieprzestrzegania  postanowień niniejszego regulaminu oraz regulaminu Ośrodków, łamania zasad Kodeksu narciarskiego FIS, próby wyłudzenia przejścia, posługiwania się karnetem przez osobę  nieuprawnioną karnet zostanie zablokowany, a posiadaczowi przysługuje prawo tylko i wyłącznie do zwrotu kaucji. 

III.  REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Złe warunki narciarskie i atmosferyczne oraz znaczna frekwencja na kolejach i wyciągach nie stanowią podstawy do całkowitego i częściowego zwrotu należności za karnet lub bilet. 
 2. Zwrot niewykorzystanych uprawnień terminowych możliwy  jest  jedynie w wyniku przestoju wszystkich kolei i wyciągów Ośrodków trwający ponad 1 godzinę. 
 3. Bilety i karnety promocyjne nie podlegają zwrotowi.
 4. Kaucja nie podlega zwrotowi w wypadku utraty lub widocznego uszkodzenia mechanicznego karty.  
 5. Zwrot należności za niewykorzystane punkty (1 punkt = 1 zł)  możliwy jest do 20  kwietnia każdego sezonu w godzinach otwarcia kas  Ośrodków, z wyłączeniem karnetów i biletów promocyjnych.  
 6. Po upływie sezonu tj. 20 kwietnia każdego roku punkty tracą ważność i nie będą zwracane.  
 7. Reklamacje i zwroty uwzględniane są wyłącznie na podstawie paragonu fiskalnego. 
 8. Na życzenie personelu lub organów kontroli, należy okazać kartę. Odmowa okazania, skutkuje zablokowaniem możliwości dalszego korzystania z karty. 
 9. Użytkownikiem karnetu terminowego może być tylko  i wyłącznie  osoba,  która posłużyła  się karnetem w momencie pierwszego przejścia przez bramkę.  
 

#TuRodząSięZwycięzcy

Ski resort

Ski resort
chair lift, ski lifts and ski trails
43-370 Szczyrk, 45 Myśliwska Street
(+48) 33 817 86 20
(+48) 608 501 651
kolej.skrzyczne@cos.pl

The Central Sports Centre

The Central Sports Centre - The Centre
for the Preparations of Olympic Games
43-370 Szczyrk, 8 Plażowa street
www.szczyrk.cos.pl